Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Download hier:

ALGEMENE VOORWAARDEN EXPERTO B.V.

Versie 1, geldig vanaf 1 mei 2023
Artikel 1. Identiteit van de verkoper:
Experto B.V. , handelend onder de naam: Experto, Meetmiddelen.eu, Safetools,eu Hagenweg 1c 4131 LX Vianen Telefoonnummer +31 (0)88 20 56 100 E-mail adres: info@experto.eu KvK nummer 90171896 BTW NR NL865230584B01

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Experto B.V. en haar handelsnamen, én prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij, ook indien Experto B.V. deze algemene voorwaarden van wederpartij niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing of van het van toepassing verklaren van de eigen algemene-, aanbestedings-, inkoop- of andere voorwaarden door wederpartij wordt door Experto B.V. niet aanvaard. Indien deze algemene voorwaarden door Experto B.V. wordt meegeleverd bij een overeenkomst en wederpartij accepteert de betreffende overeenkomst, dan aanvaardt de wederpartij ook deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige overeenkomsten tussen en wederpartij, tenzij anders bepaald. In deze algemene voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse activiteiten van Experto B.V.

Artikel 3. Definities

• Overeenkomst: de overeenkomst(-en) tussen Experto B.V. en wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

• Werkzaamheden: Werkzaamheden zijn alle handelingen ten uitvoer van een Overeenkomst tussen Experto B.V. en wederpartij De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Experto B.V. waarbij goederen worden geleverd, bijvoorbeeld via de webshop of op offerte basis.

Artikel 4. Aanbieding

De aanbieding of offerte (hierna tezamen: aanbieding) van Experto B.V. is vrijblijvend. Experto B.V. kan zijn aanbieding na ontvangst van aanvaarding door wederpartij herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en deze termijn is nog niet verstreken. Een aanbieding van Experto B.V. , is 14 dagen geldig, tenzij Experto B.V. voortijdig deze herroept. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Experto B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden Experto B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Experto B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Experto B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Experto B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument/bedrijf binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Aan de leveringsplicht van Experto B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Experto B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Verplichtingen Experto B.V.

Experto B.V. zal wederpartij tijdig en zover redelijk adequaat infomeren over alles wat voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is. Tekeningen, specificaties, beschrijvingen of andere documentatie die Experto B.V. verstrekt aan wederpartij ter informatie, zijn indicatief van aard. Experto B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid van deze documenten tenzij dit schriftelijk is afgesproken.

Artikel 7. Verplichten wederpartij

Wederpartij zal op eigen kosten aan Experto B.V. alle materialen, informatie en gegevens tijdig beschikbaar stellen die Experto B.V. nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wederpartij kan Experto B.V. alleen toegang tot ruimtes weigeren indien Experto B.V. deze toegang niet nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien wederpartij het hiervoor bepaalde verzuimt en het gevolg voor Experto B.V. is directe of indirecte schade dan stelt wederpartij Experto B.V. schadeloos. Artikel 8. Verbodsovername personeel Het is de wederpartij, gedurende de duur van een Overeenkomst (bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling) en één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Experto B.V. die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel op andere wijze voor zich te laten werken. Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van vier bruto jaarsalarissen van de betreffende medewerker.

Artikel 9. Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in EURO, exclusief verzendkosten en exclusief 21% BTW, Tenzij anders vermeld.

Artikel 10. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Experto B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Experto B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien het bestelde artikel een speciale bestelling is zal deze niet retour worden genomen, dit zal kenbaar gemaakt worden op de website of aan de klant. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Experto B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

• Bestellingen gedaan door een rechtspersoon, eenmanszaak of vennootschap. Enkel het vermelden van een bedrijfsnaam is voldoende om te concluderen dat het hier om een zakelijke transactie gaat.

Artikel 11. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Experto B.V. dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Experto B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Experto B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Experto B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12. Garantie

Experto B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid zoals omschreven bij het artikel, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Experto B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Experto B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Experto B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Experto B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Experto B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de afnemer door Experto B.V. gegrond worden bevonden, zal Experto B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Experto B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Experto B.V. tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Experto B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Experto B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Experto B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. Deze garantie geldt niet indien: • en zolang de afnemer jegens Experto B.V. in gebreke is;

• De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

• De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Experto B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 13. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Experto B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Experto B.V. op haalbaarheid is beoordeeld. Experto B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 14. Afbeeldingen en foto’s

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Experto B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht

Experto B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Meetmiddelen.eu alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Experto B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Meetmiddelen.eu gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Experto B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Experto B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is Experto B.V. slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Experto B.V. toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Experto B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Experto B.V. is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derde is Experto B.V. nimmer aansprakelijk De door Experto B.V. te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door koper te betalen prijs gering is in verhouden tot de omvang van de door koper geleden schade.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

Alle voor werkzaamheden bestemde zaken of tijdens werkzaamheden gebruikte zaken, blijven uitsluitend eigendom van Experto B.V. , totdat alle vorderingen die Experto B.V. op wederpartij heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, inclusief de verplichten wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen. Wanneer de wederpartij uit de Experto B.V. geleverde goederen een nieuw zaak vormt, inclusief zaaksvorming, dient de wederpartij Experto B.V. schadeloos te stellen. Indien de zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, vergoed de wederpartij de kosten die Experto B.V. heeft gemaakt, de vergoeding zal minimaal een bedrag van gelijke waarde van de verloren zaken bedragen. Indien de wederpartij één van haar contractuele verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer zij is of wordt geliquideerd c.q. overlijdt, Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijk Personen, surséance van betaling of haar faillissement is of wordt aangevraagd, is Experto B.V. gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden door de wederpartij te beschouwen en is Experto B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken of zaken waarop voor Experto B.V. eigendomsvoorbehoud op rust terug te vorderen. Eigendom van alle door Experto B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Experto B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Experto B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Meetmiddelen.eu wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. De door Experto B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Experto B.V. of een door Experto B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Experto B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Experto B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Experto B.V.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

Experto B.V. mag tijdens de werkzaamheden tekeningen, schetsen of andere documenten maken van de elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen. Experto B.V. behoudt hierop het intellectueel eigendomsrecht. Wederpartij vrijwaart Experto B.V. en stelt Experto B.V. schadeloos voor vorderingen van derden, die een verband houden met betreffende tekeningen, schetsen of andere documenten waarop intellectueel eigendomsrecht heeft.

Artikel 19. Meerwerk

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kan dit voor Experto B.V. extra kosten met zich meebrengen. Deze direct of indirecte kosten worden door wederpartij vergoed tenzij deze kosten door Experto B.V. voorkomen hadden kunnen worden. Van dit artikel kan worden afgeweken in de Overeenkomst.

Artikel 20. Vertraging

Experto B.V. heeft recht op schadeloosstelling ingeval van vertraging of verlening van de Werkzaamheden, indien de betreffende vertraging of verlening niet te wijten is aan de schuld van Experto B.V.

Artikel 21. Geheimhouding en zorgvuldigheid

Partijen zullen alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van de andere partij hebben ontvangen of op andere wijze hebben kennisgenomen. Partijen zullen dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de vervulling van hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst. Dit artikel zal onverminderd van kracht blijven ondanks het beëindigen of ontbinden van de Overeenkomst. De Werkmethode van Experto B.V. wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd. Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,–. Experto B.V. heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden indien dit in het belang van de Overeenkomst is. Wederpartij heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden, indien Experto B.V. hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op informatie die:

• openbaar is dan wel openbaar wordt zonder onrechtmatige toedoen door partijen, of

• aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding, of aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij, of

• in een schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld, of

• de ontvangede partij op grond van een wettelijke verplichting, dan wel op grond van een zorgvuldigheidsnorm, publiceert of aan de betreffende autoriteit kenbaar maakt.

Experto B.V.

info@experto.eu

KvK 90171896

Hagenweg 1c

+31 (0)88 20 56 100

BTW: NL865230584B01

4131 LX Vianen

IBAN: BE56001955567688

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.